ThaiChineseEnglish

บริษัท มินิ เอเจนซี่ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มบุคลากรผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในบริษัทเอเจนซี่โฆษณา
โฆษณาทุกชนิด โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้สื่อโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่คุณพอใจ ดังนั้นเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Mini Agency
จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคุณผู้ที่ต้องการงานระดับ มาตรฐาน เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจ

โครงสร้างบริษัท
บุคลากรและผู้บริหารของบริษัท เป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ทั้งงานด้าน
การออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณามากว่า 10 ปี นอกจากนี้เรายังได้มีการพัฒนาบุคลากรและระบบสายงาน
อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีการวางแผนการทำงาน และการตลาดอย่างต่อเนื่องในทุก ๆปี

วัตถุประสงค์บริษัท

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทฯ คือการจำลองรูปแบบของบริษัทออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาขนาดใหญ่ให้มี
ขนาดเล็กลงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จำเป็นทิ้งไป แต่ยังคงผลงานที่มีคุณภาพสูงจาก
ทีมงานมืออาชีพในด้านต่างๆ ไว้ครบถ้วน โดยครอบคลุมทุกความต้องการ ของลูกค้าไม่ว่างานขนาดเล็ก
จนถึงงานขนาดใหญ่ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกับผลงานที่ตนเองต้องการ ภายใต้ราคาที่ลูกค้าพอใจมากที่สุด

เป้าหมายของบริษัท
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดภาวะการแข่งขัน
อย่างสูงในด้านการใช้สื่อโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเหล่านี้
ค่อนข้างเสียเปรียบในการเลือกใช้บริษัทโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่สามารถทำให้สินค้าของตนเป็นที่
รู้จักในตลาด และไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ตลอดจนงบในการทำโฆษณาก็มีจำนวนจำกัด
ทำให้ ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ แข่งขันกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าได้

บริษัท มินิ เอเจนซี่ จำกัด จัดตั้งเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการรายย่อย ที่สามารถให้คำแนะนำปรึกษาใน
ด้านงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ เพื่อให้องค์กร หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
ตลอดจนสามารถกำหนดงบประมาณได้เองตามที่ลูกค้าพึงพอใจ อีกทั้งยังได้ รับการบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย และศักยภาพของบุคลากรที่มีประสบการณ์งานเสร็จรวดเร็วทันใจในเวลาที่กำหนดไม่ต่างจาก
ที่ได้รับจากบริษัทโฆษณาขนาดใหญ่

 

 
Home About us Service Even & Organize Portfolio Cilent Contact us
 
agency,graphic design,web design Copyright ®2001 Mini agency co.,ltd. | contact us | | |